Regulamin

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo, zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług  przed przystąpieniem do korzystania z nich.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług Kliniki Kosmetologii Klaudia Żmuda przy ul. Powstańców 35 w Katowicach
 2. Klienci Kliniki mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do wykonania dowolnej usługi , zwanej dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu, bez konieczności jego podpisania.
 4. Proszę uważnie przeczytać i rozważyć Ogólne Warunki Umowy przed umówieniem się na wizytę. Ogólne Warunki Umowy regulują wyłącznie usługi świadczone w naszej Klinice oraz odsprzedaż kosmetyków.
 5. Udostępnienie danych osobowych, numerów telefonów przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Klinikę Kosmetologii Klaudia Żmuda zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane służyć mogą tylko i wyłącznie do obsługi klienta i kontaktowania się w celu obsługi rezerwacji i układania terminarza przez system Booksy Kliniki Kosmetologii.

§ 2 Klienci

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§3 Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy, zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku.
 4. Pracownicy Kliniki zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Pracownicy Kliniki są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 6. Pracownicy Kliniki są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 7. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce.
 8. W Klinice używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia- Państwowy Zakład Higieny.
 9. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu w przypadku, gdy stwierdzi, że  Klient jest wpływem alkoholu lub środków odurzających lub ma podejrzenia, że klient próbuje wyłudzić zabieg.

§ 4 Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Kliniki, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Pracownicy Kliniki są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości.
 3. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

§ 5 Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Kliniki, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Pracownicy Kliniki są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości.
 3. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

§ 6 Płatność

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik Zabiegów jest dostępny w Klinice Kosmetologii, w aplikacji booksy oraz w Internecie pod adresem: klinikazmuda.pl
 2. W Klinice udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie lub poprzez terminal płatniczy.
 3. Klinika zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na świadczone usługi. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 4. W Klinice dostępne są także Karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.
 5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta. O wszystkich cenach Klient jest informowany przed zabiegiem.
 6. ☝️Oferowane Klientom promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Kliniki Kosmetologii Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Klinika nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie i za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Klinice poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien trzymać przy sobie.
 3. Klinika ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Kliniki.
 5. Klinika nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 8 Rezerwacje

 1. Klient może umówić termin wykonania Zabiegu w Klinice, osobiście telefonicznie, e-mailowo, przez stronę internetową, która przekieruje do strony booksy lub przez aplikacje booksy.
 2. Klinika świadczy swoje usługi od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-20.00 oraz soboty 9.00-17.00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.
 3. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty. Zmiany w godzinach rezerwacji mogą wynikać z urlopów lub niedyspozycji pracowników.
 4. W razie nieodebrania telefonu przeznaczonego do rezerwacji usługi, personel Kliniki dokłada wszelkich starań, aby oddzwonić do Klientów w pierwszym możliwym terminie.
 5. Gdy planowana wizyta ma zostać skrócona o wybraną usługę, również prosimy o wcześniejszą informację.
 6. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Klinikę do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej.
 7. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Klinika zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
 8. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 9. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Kliniki, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 10. Klinika zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu najpóźniej na godzinę przed jego terminem, jednocześnie uzgodni z Klientem nowy najszybszy możliwy termin Zabiegu.
 11. Nowi klienci mogą zostać poproszeni o wpłatę zadatku do 50% wartości

usługi, zadatek zostaje odliczony w dniu zabiegu.
W przypadku niestawienia się na wizytę, nie odwołania jej z 24 godzinnym wyprzedzeniem zadatek przepada, to samo dotyczy usługi z bonu.

 1. Osoby przeziębione, z aktywną opryszczką, gorączką lub inną infekcją również są proszone o przesunięcie wizyty.

§ 9 BONY Upominkowe-Pakiety zabiegów

 1. W przypadku niestawienia się na wizytę i nie odwołania jej z 24 godzinnym wyprzedzeniem voucher lub zabieg z pakietu przepada, a Klinika traktuje go jako usługę zrealizowaną.
 2. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia Bonu Upominkowego, Klinika nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 3. Ważność Bonu Upominkowego podana jest w każdym Bonie (3 MIESIĄCE), Pakiety zabiegowe do 6 miesięcy od momentu zakupu,dopuszcza się przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu Kliniki w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność Bonu, pakietu dobiega końca-Nigdy po terminie.
 4. Po zakończeniu ważności Bony Upominkowe, vouchery i pakiety zabiegowe będą nieważne i nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. 24 godziny przed umówioną wizytą, klient otrzymuje przypomnienie za pomocą wiadomości sms z systemu booksy w razie późniejszego Klinika nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji. Jednocześnie Klinika zastrzega, że mogą wystąpić sytuacje niezależne od niego, jak przerwy w internecie czy awaria systemu wysyłającego wiadomości, związane z brakiem ich dostarczenia. Dlatego wysyłanie przypomnień o usłudze przy pomocy SMS nie należy traktować jako praktyki obligatoryjnej, której awaria może skutkować usprawiedliwioną rezygnacją z usługi bez powiadomienia personelu.
 1. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione Bony Upominkowe lub pakiety oraz  nie ich wymianę na gotówek

§ 10 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Klinice w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej,osobiście w Klinice, pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Kliniki. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Klinika dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba wyznaczona przez właściciela Kliniki. Klinika może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Klinika zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§ 11 Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całej Kliniki obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Kliniki.

§ 12

 1. Klinika zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 2. Każdy Klient ma prawo do wglądu regulaminu i do cennika usług.
  ☝️Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Kliniki będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony.
 3. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi pod numerem 531700711 lub innemu członkowi obsługi Kliniki, który prowadzi w danym momencie dyżur.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.03.2020 r.